مواضع و بیانیه ها

اعلامیه ی جمعی از استادان‌ و مدرسین‌ حوزه ی علمیه ی قم‌ درباره‌ شکستن‌ اعتصاب‌ بازار به‌ منظور تجدید قوا و آمادگی مردم‌ برای ادامه‌ مبارزه‌

اعلامیه ی جمعی از استادان‌ و مدرسین‌ حوزه ی علمیه ی قم‌ درباره‌ شکستن‌ اعتصاب‌ بازار به‌ منظور تجدید قوا و آمادگی مردم‌ برای ادامه‌ مبارزه‌مورخ ۱۳۵۷/۰۸/۲۹

ادامه مطلب »

اعلامیه ی جمعی از استادان‌ و مدرسین‌ حوزه ی علمیه ی قم‌ درباره‌ شکستن‌ اعتصاب‌ بازار به‌ منظور تجدید قوا و آمادگی مردم‌ برای ادامه‌ مبارزه‌

اعلامیه ی جمعی از استادان‌ و مدرسین‌ حوزه ی علمیه ی قم‌ درباره‌ شکستن‌ اعتصاب‌ بازار به‌ منظور تجدید قوا و آمادگی مردم‌ برای ادامه‌ مبارزه‌مورخ ۱۳۵۷/۰۸/۲۹

ادامه مطلب »