مواضع و بیانیه ها

اعلامیه ی‌ حوزه ی‌ علمیه‌ قم‌ درباره ی‌ برگزاری‌ مراسم‌ چهلمین‌ روز شهدای‌ یزد، جهرم‌، اهواز، اصفهان‌ و دیگر شهرها

اعلامیه ی‌ حوزه ی‌ علمیه‌ قم‌ درباره ی‌ برگزاری‌ مراسم‌ چهلمین‌ روز شهدای‌ یزد، جهرم‌، اهواز، اصفهان‌ و دیگر شهرهامورخ ۱۳۵۷/۲/۱۲

ادامه مطلب »

اعلامیه ی‌ حوزه ی‌ علمیه ی‌ قم‌ درباره ی‌ تظاهرات‌ مردم‌ مسلمان‌ ایران‌ در چهلمین‌ روز شهادت‌ حاج‌ آقا سید مصطفی‌ خمینی‌

اعلامیه ی‌ حوزه ی‌ علمیه ی‌ قم‌ درباره ی‌ تظاهرات‌ مردم‌ مسلمان‌ ایران‌ در چهلمین‌ روز شهادت‌ حاج‌ آقا سید مصطفی‌ خمینی‌در آذر ماه ۱۳۵۶

ادامه مطلب »

قطعنامه ی‌ حوزه ی‌ علمیه ی‌ قم‌ به‌ مناسبت‌ برگزاری‌ مجلس‌ بزرگداشت‌ چهلمین‌ روز شهادت‌ حاج‌ آقا مصطفی‌ خمینی‌

قطعنامه ی‌ حوزه ی‌ علمیه ی‌ قم‌ به‌ مناسبت‌ برگزاری‌ مجلس‌ بزرگداشت‌ چهلمین‌ روز شهادت‌ حاج‌ آقا مصطفی‌ خمینی‌ در تاریخ ۱۳۵۶/۰۹/۱۱

ادامه مطلب »

اعلامیه ی‌ حوزه ی‌ علمیه‌ قم‌ درباره ی‌ برگزاری‌ مراسم‌ چهلمین‌ روز شهدای‌ یزد، جهرم‌، اهواز، اصفهان‌ و دیگر شهرها

اعلامیه ی‌ حوزه ی‌ علمیه‌ قم‌ درباره ی‌ برگزاری‌ مراسم‌ چهلمین‌ روز شهدای‌ یزد، جهرم‌، اهواز، اصفهان‌ و دیگر شهرهامورخ ۱۳۵۷/۲/۱۲

ادامه مطلب »

اعلامیه ی‌ حوزه ی‌ علمیه ی‌ قم‌ درباره ی‌ تظاهرات‌ مردم‌ مسلمان‌ ایران‌ در چهلمین‌ روز شهادت‌ حاج‌ آقا سید مصطفی‌ خمینی‌

اعلامیه ی‌ حوزه ی‌ علمیه ی‌ قم‌ درباره ی‌ تظاهرات‌ مردم‌ مسلمان‌ ایران‌ در چهلمین‌ روز شهادت‌ حاج‌ آقا سید مصطفی‌ خمینی‌در آذر ماه ۱۳۵۶

ادامه مطلب »

قطعنامه ی‌ حوزه ی‌ علمیه ی‌ قم‌ به‌ مناسبت‌ برگزاری‌ مجلس‌ بزرگداشت‌ چهلمین‌ روز شهادت‌ حاج‌ آقا مصطفی‌ خمینی‌

قطعنامه ی‌ حوزه ی‌ علمیه ی‌ قم‌ به‌ مناسبت‌ برگزاری‌ مجلس‌ بزرگداشت‌ چهلمین‌ روز شهادت‌ حاج‌ آقا مصطفی‌ خمینی‌ در تاریخ ۱۳۵۶/۰۹/۱۱

ادامه مطلب »