🔶 در جمهوری اسلامی، کسب ثروت حلال تشویق شده است و دولت موظف به حمایت از آن می باشد.

🔸 در بیانیه گام دوم انقلاب راهبرد اساسی نظام اسلامی درباره کسب ثروت و حدود و ثغور آن آمده است: «در جمهوری اسلامی کسب ثروت نه تنها جرم نیست که مورد تشویق نیز هست اما تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژه خواری و مدارا با فریبگران اقتصادی که همه به بی عدالتی می‌انجامد به شدت ممنوع است.»

🔶 دقت و تأمل در بیانیه گام دوم انقلاب نشان می‌دهد که کسب ثروت در جمهوری اسلامی مورد حمایت است، مشروط بر آنکه به این مؤلفه‌ها و عناصر اساسی در حکمرانی اقتصادی توجه شود:

1- عدالت خواهی و عدالت مداری مورد توجه باشد؛

2- تبعیض در توزیع منابع عمومی ممنوع است؛

3- میدان دادن به ویژه خواری ممنوع است؛

4- مدارا با فریبگران اقتصادی ممنوع است؛

5- غفلت از قشرهای محروم ممنوع است.

🔸 در پایان امیدوارم دولت در تراز انقلاب با حمایت هدفمند از سرمایه گذاران برای رونق اقتصادی کشور، زمینه کسب ثروت حلال را در جامعه فراهم آورده و با هرگونه ویژه خواری و تبعیض در توزیع منابع عمومی به شدت برخورد نماید، زیرا غفلت از این مولفه‌ها به بی عدالتی و شکاف طبقاتی در جامعه منجر می‌شود.

 

🔸 به قلم: دکتر نصرت الله حیدری