📚کتابخانه تخصصی با موضوع اندیشه های مقام معظم رهبری

✅برای نخستین بارپیشنهاد میدهم:

✅لیست کتب فارسی جهت خرید و راه اندازی کتابخانه تخصصی باموضوع اندیشه ها و اقدامات مقام معظم رهبری

 

دانلود فایل👇👇👇

images /stories/gam2_ir/asar/hh22.pdf