رهنامه، شرح منظوم بر بیانیه گام دوم؛ سید محمد عمران عبادی
یکی از طلاب فاضل و جهادی کشور افغانستان، به نام سید محمد عمران عبادی،از طلاب مقطع ارشد مجتمع فرهنگ و زبان، موفق گردیده تمامی متن بیانیه گام دوم را با نظمی عالی و درخور شان، به شعر درآورد. این کتاب با نام رهنامه به همت معاونت محترم پژوهش و همکاران محترم در مجتمع عالی فرهنگ و زبان پس از طی مراحل مختلف، موفق به اخذ تاییدیه های علمی و پژوهشی داخل المصطفی گردیده و در عین حال از وزارت ارشاد و دفتر نشر آثار رهبر معظم انقلاب هم تاییدیه های لازم را اخذ و توسط انتشارات المصطفی،به زیور نشر آراسته شده است.