🔺درختواره عناوین فقه معاصر؛ پیشنهادی برای اساتید دروس خارج فقه حوزه‌های علمیه تا در سال تحصیلی جدید این موضوعات درسی را انتخاب نمایند.

 

images/stories/gam2_ir/asar/u54545.pdf