سوال:

آیا انتخاب هر یک از مراجع معرفی شده از سوی جامعه مدرسین برای کسی که تاکنون مرجعی نداشته جایز است؟

پاسخ:

بسم ا لله الرحیم الرحیم

 

بله جایز است.

 

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم