حضرت آیت الله سبحانی با ابراز نگرانی از کمبود مباحث اخلاقی در کشور تأکید کردند که امروز باید بحث‌های‌اخلاقی گسترش پیدا کند‌و جوانان با اخلاق اسلامی آشنا شوند.  


ایشان تفاوت‌های اخلاق غربی‌و اسلامی را مورد توجه قرار دادند و تأکید کردند: پایه های اخلاق غربی مبنی بر سودآوری است، اما اخلاق اسلامی توجهی به سودآوری ندارد، بلکه در مبانی اسلامی، این خود اخلاق است که موضوعیت دارد.

استاد حوزه علمیه قم‌ در ادامه با بیان اینکه اخلاق غربی‌در راستای منافع مادی بوده و غربی ها تا جایی که منافعشان به خطر نیفتد پایبند به اخلاق هستند، عنوان کردند: این در حالی است که مبانی اسلامی اقتضا دارد انسان چه در صورتی که نفع ببرد و چه در غیر این صورت باید پایبند اخلاق باشد.