آیت الله حسینی خراسانی  با اشاره به اینکه ریاست جمهوری به عنوان یک مسئؤولیت مهم اجتماعی یک امانت است و نه یک طعمه، اظهار داشت: برای نگهداری از امانت، شخص باید امین باشد و نه خائن، باید اهلیت داشته باشد، این افراد گفت و گو ها را به گونه ای منعکس نکنند که برای کسب رأی بیشتر از حریم و حدود قانون تجاوز کنند.عضو جامعه مدرسین با اشاره به اخلاق انتخابات گفت: در مناظرات باید اخلاق و ادب اسلامی رعایت شود و هر نامزدی طرح و برنامه خودش را ارائه دهد و اگر لازم شد رقیب را نقد کند آن هم براساس قول حسن و قول سدید و همچنین نقد باید منصفانه، منطقی و با ادب انسانی همراه باشد.