آیت‌الله حسینی‌خراسانی، با هشدار به خطر تحریف و انحراف خط، منش و سیره امام راحل در جامعه، گفت: همواره امام راحل به تقابل میان اسلام ناب محمدی و اسلام آمریکایی تأکید داشتند و ایشان نیز از جبهه حق با عنوان پا برهنگان، مستضعفان و محرومان و کوخ نشیان یاد و جبهه باطل را با عنوان مرفهان بی درد و کاخ نشیان معرفی کردند. عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار کرد: سیره امام خمینی(ره) این گونه بوده که همواره طبقه کوخ نشین را بر طبقه کاخ نشین تقدم و ارزش می‌دادند؛ از این رو امام راحل فرمودند که یک موی کوخ نشینان بر همه کاخ نشینان ترجیح دارد. عضو جامعه مدرسین قم اظهار داشت: سیره امام خمینی(ره) همواره بر ساده زیستی و بی رغبتی به تجملات دنیا بوده است و اگر برخی از نزدیکان ایشان به رفاه و تجملات روی آورده باشند؛ انحراف از سیره امام خمینی(ره) صورت گرفته است.