آیت الله حسینی خراسانی با اشاره به شاخص‌های انقلابی‌گری‌مبتنی بر مکتب امامین انقلاب، گفت: «مطابق آنچه که در آموزه‌های دینی ما وجود دارد، باید حقیقت خواهی، عدالت طلبی و حرکت در مسیر اسلام راستین بر اساس منویات و راهنمایی رهبر دینی جامعه انجام گیرد.»
عضو جامعه مدرسین در ادامه ابراز کرد: «جلوتر و پیشاپیش از امام و رهبر حرکت کردن و همچنین عقب تر و تخلف از دستورات و رهنمودهای ولی امر مسلمین، سبب انحراف و هلاکت فرد خواهد شد؛ از این رو، باید همواره ما از رهنمودها و دستورات رهبر دینی جامعه تبعیت و پیروی کنیم.» وی افزود: «تشیع به معنای پیروی کردن از دستورات و رهنمودهای ولی امر مسلمین و گام جای گام رهبری گذاشتن است، این پیروی و تبعیت از ولی فقیه زمان مهمترین محور و شاخصه انقلابی گری و انقلابی بودن است.» عضو خبرگان رهبری در ادامه با بیان‌اینکه خط‌کلی حرکت صحیح انقلابی‌گری را رهبر معظم انقلاب تعیین می‌کنند، افزود: برخی‌خودشان را از رهبر معظم انقلاب، انقلابی‌تر، عدالت‌‌خواه‌تر و دلسوزتر برای نظام وانمود می‌‌کنند و شعارهایی که داغ‌‌تر از آنچه که ایشان بیان فرمودند، سر می دهند، این جریان‌ها دقیقا در مسیر انحراف، فساد و گمراهی گام بر می‌دارند.(خ 1406)