06 خرداد 1399 ساعت 00:02

دکتر ابراهیم متقی، استاد دانشگاه تهران در نشست رویکردهای امنیتی و راهبردی بیانیه گام دوم انقلاب که روز سه شنبه مورخ 5 آذر 1398 به همت پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب در دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برگزار شد؛ اظهار کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی قبل از تشکیل جمهوری اسلامی اتفاقات بسیاری از گفتمان‌های مختلف سیاسی اتفاق افتاد.


وی افزود: توسعه و امنیت وقتی اتفاق می‌افتد که نظام سیاسی به تثبیت برسد. مقوله توسعه و امنیت بعد از گذشت ۱۰ سال از پیروزی انقلاب شروع شد چراکه بعد از این مدت، کشور از لحاظ سیاسی به تثبیت رسید.

استاد دانشگاه تهران بیان کرد: توسعه روابط خارجی از دیگر مشخصه‌های دوران تثبیت است. کشور در سال ۶۸ به غیر مصر با بسیاری از کشورهای منطقه وارد تعاملات خارجی شد. رشد شتابان و شوک درمانی از جمله سیاست‌های توسعه‌ای دولت سازندگی در سال ۷۱ بود که امروز نیز با شدت بیشتری شاهد آن هستیم.

متقی اظهار کرد: نظریه‌پردازی نئولیبرالی و رشدمحوری موجب ایجاد تصمیمات شوک‌آور می‌شود. بدون ثبات سیاسی و امنیتی رشد اقتصادی میسر نمی‌شود. تصمیمات و رویکردهای اخیر دولتی در شأن تمدن‌سازی و در تراز گام دوم نیست.

وی عنوان کرد: دهه هشتاد، شروع آتش افروزی های آمریکا در منطقه است و خلا قدرت در منطقه خاورمیانه قالب شد. در چنین دورانی راهبرد گسترش، رویکرد جمهوری اسلامی ایران بود تا عمق راهبردی آمریکا را محدود کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: امنیت پایه‌ تئوری گام دوم است و با بی‌ثباتی سیاسی نمی‌توان به گسترش و تمدن‌سازی پرداخت. ثبات سیاسی ارتباط مستقیمی با سیاست‌گذاری عمومی کشور دارد. بحث بنیادین نظام جمهوری اسلامی در راستای بیانیه گام دوم نیازمند امنیت و ثبات سیاسی است.

متقی عنوان کرد: اصول بیانیه بسیار جامع، دقیق و حساب شده است، اولین فاکتور گام دوم، نگاه علمی این سند به پدیده‌های امنیتی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. اندیشه‌های مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم مبتنی بر علم و دانش است.

وی افزود: سیاست‌های شوک درمانی هم در ایران و هم در جهان پیشران اصلی آشوب بوده است. طبیعی است که اگر تفکر جناحی به تفکر علمی غلبه کند نمی‌توان نظام سیاسی را حفظ و توسعه داد. معنویت یعنی مطالبه حداقلی و تلاش حداکثری که در نظام اسلامی نیز باید ساری و جاری باشد. تشریفات و زندگی‌های آنچنانی در مقابل اقتصاد مقاومتی و گام دوم است.

استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: اگر علم در راستای ثروت‌آفرینی قرار بگیرد، اقتصاد تقویت می‌شود و پیشران‌های ثبات امنیتی نیز فعالیت و حرکت می‌کنند. علم امنیت‌آفرین است و می‌تواند فضایی را ایجاد کند حتی در سبک زندگی جامعه نیز تأثیرگذار باشد.

متقی بیان کرد: امروز فضای رسانه‌ای و مجازی درحال تغییر در سبک زندگی ایرانیان است، درحالی که این تحول با ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی کشور همخوانی و سنخیت ندارد. در بین فقهای شیعه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری به موضوع مصلحت قائل هستند. در فضای فعلی بحث مصلحت بسیار مهم است چراکه حفظ و صیانت نظام سیاسی در گرو مصلحت‌اندیشی است.

وی با بیان اینکه ادبیات حکمرانی باید فاخر و با حکمت اندیشی همراه باشد، عنوان کرد: حکمت اندیشی به‌معنی آینده‌نگری در چهارچوب مصلحت و عزت ملی است. امتیاز دادن‌های بدون حکمت اندیشی عزت ملی را به مخاطره دچار می‌کند.

عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران اظهار کرد: مدل اقتصاد ایران مبتنی گسترش واردات و الگوی لیبرالی است، مناطق آزاد مؤید این فاجعه اقتصادی است. این واقعیت با دغدغه ملت ایران و عدالت‌محوری نسبتی ندارد و اقتصاد واردات محور موجب افزایش فاصله لایه‌های جامعه می‌شود.

متقی خاطرنشان کرد: اگر درک دقیقی از بیانیه گام دوم ایجاد شود عدالت، توسعه و امنیت به معنای واقعی کلمه محقق می‌شود.

بالای صفحه