15 آذر 1398 ساعت 07:27

در گزارش دلالت های حکمرانی و سیاستگذاری بیانیه گام دوم انقلاب؛ که دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ (گروه فرهنگ عمومی، ارشاد و تبلیغ) مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1398/06/11 مبادرت به انتشار آن نموده است؛ كوشش شده تا بيانيه گام دوم انقلاب به مقتضاي فعاليت نخبگان دانشگاهی، كارشناسان دستگاهی و مسئولان اجرایی كشور مورد تبيين و تشریح قرار گيرد.


در این گزارش ابتدا اهميت بيانيه از خلال توجه به شخصيت بيانيه از دو منظر بيرونی و درونی مورد بررسی واقع شده است. بر این اساس، مناظر بيرونی و درونی بيانيه سبب میشود تا مخاطب عام، از یکسو با آنچه گفته شده احساس همراهی و هم سخنی كند و از سوي دیگر، وجهی از تكرار و آشنایی را در متن بيابد. براي عبور از این وضعيت، لاجرم نوعی آشنایی زدایی از چارچوب كلی حاكم بر بيانيه در دستور كار قرار گرفته است.

در این چارچوب، میتوان گفت بيانيه گام دوم به طور اجمال متشكل از اجزاي زیر است:
1 . كلان نظریه توضيحدهنده انقلاب اسلامی،
2 . منطق حركت اوليه انقلاب اسلامی،
3 . نسبت حوزههاي مختلف در حركت اوليه،
4 . منطق پيشرفت از دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی،
5 . شرایط و الزامات قدم نهادن در گام دوم انقلاب و مسير پيشرفت آن،
6 . وضعيت جمهوري اسلامی در آستانه گام دوم،
7 . چالشهاي جمهوري اسلامی در آستانه گام دوم.

در مرحله بعد، تلاش میشود تا نوعی واكاوي از مباحث مطروحه مدنظر قرار گيرد. منظور از واكاوي، تلاش براي نشان دادن روابطی است كه بهرغم وجود شواهد آن در متن، شناخت آن به سهولت ميسر نخواهد بود. در این چارچوب، به نظر میرسد طی سه دهه گذشته در لایه هاي مختلفی از مردم و مسئولان، اقتصاد از یک «ابزار تاثیرگذار» به یک «هدف کلیدی» تبدیل شده است. به عبارت دیگر، آنچه «مسئولان و مردم را در معرض فساد اقتصادی قرار می دهد»، «تعهد دولت درباره معنویت و اخلاق را زیر سوال می برد» و «مذاکره با آمریکا را توجیه می کند» ریشه در برخی جهت گيري هاي اقتصادي كلان كشور دارد. این در شرایطی است كه عمدتاً در جمهوري اسلامی تصور میشود دانش اقتصادي لازم براي اداره كشور در ميان مسئولان و كارشناسان وجود دارد و آنچه مانع از تحقق جهش اقتصادي است، كمبود سرمایه گذاري و عقب ماندگی از فناوري و تكنولوژي روز است.

درنهایت، به نظر میرسد خروجی آنچه در واكاوي بيانيه گفته شد یعنی «ضعف در حوزه اقتصا» و «سرریز آن به حوزه سبک زندگی و سياست خارجی» سبب شده است تا دشمن طرحهایی را براي براندازي جمهوري اسلامی تدارك ببيند كه بخش اعظم آنها در حوزه فعاليت نظام تصميمگيري كشور است.


نسخه الکترونیکی این گزارش از اینجا در دسترس است

بالای صفحه