امروز در گام دوم انقلاب، ضرورت فهم همگانی نقشه قرآنی برای پیشبرد نهضت، بیش ازپیش ضروری به نظر میرسد. تلاش نوشتار پیش رو، تبیین مسیرها و گام های حرکت انقلاب بر اساس نقشه اصلی آن یعنی قرآن است و در آن به شاخص ها و قواعد کلان حرکت انقلاب اسامی، ثابتات انقلاب و مسیرهای لازم برای اصلاحات در درون انقلاب توجه شده است.


در این راستا سوره مبارکه بقره به عنوان محور بحث انتخاب شد. سوره بقره، به عنوان اولین سوره نازل شده در مدینه و در حکومت تازه تأسیس پیامبر و نیز به عنوان سوره ای که تقریباً همه مباحث قرآن را پوشش می دهد و به نوعی فهرست تفصیلی قرآن محسوب می شود این مزیت را داشت که با نظر کردن به معارف آن، بتوان اندکی از این اندیشه را که قرآن، نقشه راه انقلاب است روشن ساخت.

جایگاه قرآن، نظام محاسبات، ویژگی ها و عملکرد منافقین، قوم برگزیده، جنگ تحلیل ها، جوا ن گرایی و امید عناوینی است که پیرامون آ نها بحث خواهد شد.

در بخش اول سخن از جایگاه قرآن به میان می آید.
کتابی فرا زمانی – مکانی که وظیفه هدایت انسان ها را به عهده دارد و به مثابه یک نقشه کلی در حکومت اسلامی است که دستورات الهی را معمولاً به صورت اجتماعی و در هرم ولایت طرح می کند و این خود عامل دسته دسته شدن افراد در جامعه اسلامی و بروز نفاق می گردد.

بخش دوم موضوع نظام محاسبات و ایمان به غیب را طرح می کند.
این بخش به اهمیت ایمان به غیب و محور بودن این موضوع در معادلات زندگی پرداخته و از محاسباتی که صرفاً بر اساس نگاه دنیوی صورت می گیرد بیم می دهد و درنهایت بیان می شود که نصرت الهی بر اساس این نظام محاسبه صورت می گیرد. در این بخش به مثال هایی از دوران انقلاب نیز برای ملموس شدن بحث اشاره شده است.

بخش سوم بر اساس آیات ابتدایی سوره بقره اندکی از خصوصیات، ویژگی ها و عملکردهای منافقین در صحنه ها و امتحانات مختلف را به تصویر می کشد.

در بخش چهارم یکی از موضوعات گسترده قرآن با نام قوم برگزیده مورد بررسی قرار می گیرد.
در این بررسی مختصری از تاریخ انبیا و مأموریت ویژه برخی پیامبران الهی ذکر می شود. در ادامه تعریفی از قوم برگزیده و ویژگی های آن بیان می شود و از مأموریت های این قوم سخن به میان می آید. در پایان نیز به شکست این گروه و قرار گرفتن این مأموریت بر دوش امت اسلام اشاره می شود. مأموریتی که امروز پرچمش در دست جمهوری اسلامی ایران است.

در بخش پنجم به مسئولیت های مردم در مسیر حرکت الهی اشاره می شود.
پس از اینکه قومی برگزیده شد وظایفی به دوش مردم این قوم می آید که هرگونه سستی در انجام این وظایف ضربات مهلکی را به این امت وارد خواهد کرد. بیشتر تأ کید این فصل بر این نکته است که وقتی امتی قیام می کند مردم آن باید مسئولیت پذیر باشند و وظایف خود را درست انجام دهند.

بخش ششم با عنوان جنگ تحلیل ها به این نکته اشاره می کند که گاهی امت قیام کرده علیرغم انجام درست وظایف دچار تحلیل های غلط از صحنه می شود و درحالی که درواقعیت پیروز است اما در تحلیل و تصویری که از واقعیت دارد یا برای او ساخته می شود شکست خورده است و این شکست در تحلیل، زمینه شکست حقیقی او را فراهم می سازد.

بخش هفتم با عنوان امید به این نکته اشاره می کند که همیشه در حرکت های الهی امید است که برانگیزاننده مردم برای پیمودن مسیر بوده و حتی در سخت ترین لحظات هم نباید ناامید شد چراکه بیشترین نصرت الهی درست در همین لحظات رخ می دهد. حتی اگر در این مسیر امت برگزیده دچار اشتباهاتی شد باید هرچه سریع تر توبه کند و به رحمت خداوند برای پیمودن مسیرش، امیدوار باشد.

نهایتاً در فصل هشتم نیز به نقش جوانان و روحیه های موجود در آنان و شواهد تاریخی نقش آفرینی جوانان در حرکت های توحیدی انبیا و اولیا اشاره خواهد شد.

نسخه الکترونیکی کتابچه «قرآن کتاب انقلاب» را از اینجا دریافت کنید