08 آبان 1399 ساعت 05:30
 در این کتاب سعی بر آن بوده که از منابع دست اول و معتبر روایی روایاتی را که سند و مدرک جملات رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب میباشد را جمع آوری و اندکی حول آن به بحث و نظر  بپردازیم.

بالای صفحه