تلگرام‌ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به‌ امام‌ امّت‌ و اعلان‌ اطاعت‌ از ايشان‌ در پي‌ قبول‌ قطعنامه‌ 598
در تاریخ 01/05/1367
بسم الله الرحمن الرحیم

 محضر مبارك‌ مرجع‌ عاليقدر و بنيانگذار جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

 حضرت‌ امام‌ خميني‌ دامت‌ بركاته‌

 بعد التحيّة‌ و السّلام‌

 جامعة‌ مدرسين‌ حوزة‌ علمية‌ قم‌ همچون‌ تمام‌ امت‌ حزب‌ الله به‌ مقتضاي‌ وجوب‌ شرعي‌ اطاعت‌ از مقام‌ والاي‌ ولي‌ امر مسلمين‌ از پيام‌ آن‌ امام‌ بزرگوار دائر بر قبول‌ قطعنامه‌ 598 شوراي‌ امنيت‌ استقبال‌ مي‌كند و حركت‌ بر طبق‌ اين‌ پيام‌ را وظيفة‌ الهي‌ همة‌ اقشار مي‌داند و با توجه‌ به‌ شرارتهاي‌ اخير دشمن‌ آمادگي‌ كامل‌ خود را براي‌ تبعيّت‌ از هر گونه‌ امري‌ از ناحيه‌ آن‌ مقام‌ معظّم‌ اعلام‌ مي‌دارد و همچون‌ گذشته‌ سعي‌ بليغ‌ در ارشاد جوانان‌ عزيز حوزه‌ و دانشگاه‌ كه‌ قلبشان‌ براي‌ اسلام‌ مي‌تپد دارد و آنان‌ را مانند فرزندان‌ خويش‌ دانسته‌ خود را موظف‌ مي‌داند با كمال‌ تواضع‌ در تبيين‌ خط‌ اصيل‌ اسلام‌ ناب‌ محمدي‌ (ص‌) و زدودن‌ هر گونه‌ زنگاري‌ كه‌ در مسير وصول‌ به‌ آن‌ است‌ كمال‌ كوشش‌ را بنمايد و از علما و فضلاي‌ محترم‌ بلاد و حوزه‌ها متواضعانه‌ مي‌خواهد تا با رويي‌ گشاده‌ در جلب‌ و جذب‌ و هدايت‌ مسلمين‌ خصوصاً قشر جوان‌ و نوجوان‌ كه‌ ذخائر آيندة‌ اسلامند از هيچگونه‌ كوششي‌ مضايقه‌ نفرمايند.

جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌