نشست  تخصصي كميسيون‌هاي چهارمين اجلاسيه منطقه‌اي جامعه مدرسين برگزار شد

نشست تخصصي كميسيون‌هاي چهارمين اجلاسيه منطقه‌اي جامعه مدرسين حوزه علميه قم در نوبت صبح و بعدازظهر در حوزه علميه امام خميني(ره) اهواز برگزار شد.

به گزارش كميته اطلاع رساني چهارمين اجلاسيه منطقه‌اي جامعه مدرسين، كميسيون‌هاي چهارگانه اجلاسيه صبح امروز پس از سخنراني مقدماتي آيت الله محمد يزدي ، آيت الله حسيني بوشهري و آيت الله موسوي جزايري با حضور اعضاي جامعه مدرسين ، علماي استان‌هاي چهارگانه و كارشناسان مدعو برگزار شد.

در كميسيون نخست كه باعنوان «راهكارهاي ارتقاء سطح فرهنگ ديني جامعه» و با رياست آيت الله يزدي برگزار شد، علل و عوامل تهديد كننده فرهنگ اجتماعي و ديني،‌ رفتارهاي غلط مذهبي و هجمه‌هاي فرهنگي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

در اين كميسيون ضعف در مديريت فرهنگي و فقدان مديريت واحد، سطحي نگري در موضوعات فرهنگي كلان و كمبود نوآوري و خلاقيت در محصولات فرهنگي از جمله موانع و مشكلات فراروي ارتقاء سطح فرهنگ ديني جامعه عنوان شد.

در كميسيون دوم كه با عنوان «‌روحانيت و تعامل با فرهنگ هاي بومي و منطقه‌اي» و با رياست آيت الله موسوي جزايري برگزار شد، مشكلات گوناگون در عرصه‌ تعامل روحانيت با فرهنگ‌هاي بومي ومنطقه‌اي با نظر داشت به وضعيت اقليمي در ساخت‌هاي مادي ومعنوي مورد بحث قرار گرفت.

عدم تبيين صحيح ديدگاه اسلام نسبت به قوميت ها و خرده فرهنگ‌ها، احساس تبعيض و تحقير در ميان قوميت ها و تصادم فرهنگ‌ها و تعصب افراطي در آيين ها و آداب قومي از جمله مشكلات و موانعي عنوان شد كه در راه تعامل روحانيت و فرهنگ‌هاي بومي ومنطقه‌اي وجود دارد.

سومين كميسيون تخصصي اين اجلاسيه منطقه‌اي «مكاتب و عرفان‌هاي دروغين» بود كه با رياست حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد غروي برگزار شد. در اين كميسيون عدم اطلاع كافي روحانيون از ماهيت جريان هاي كاذب، كم توجهي به نيازهاي معنوي نسل جوان و فقدان مراكز فرهنگي مستقل با محوريت بازشناسي جريان‌هاي دروغين به عنوان مشكلات وموانع فرارو مطرح گرديد.

در اين كميسيون تجهيز علمي و اعتقادي طلاب حوزه‌ها براي مقابله با جريان‌هاي انحرافي و سازماندهي آنان، بازشناخت مباحث مرتبط با محتواي جريان هاي انحرافي و تدوين نقشه جامع و كارآمد براي معرفي جريان‌هاي انحرافي مورد تأكيد قرار گرفت.

چهارمين كميسيون اين اجلاسيه به بررسي موضوع « فرقه‌ها ، نگراني‌ها و راهكارها» اختصاص يافت. اعضاي اين كميسيون فقدان برنامه‌آموزشي تخصصي گرا در حوزه‌هاي علميه، فقدان برنامه ارشادي براي فريب خوردگان و پراكندگي و ناهماهنگي دستگاهها در برابر جريان‌هاي انحرافي را از جمله مسائل موجود در موضوع فرقه‌ها عنوان كردند.

در اين كميسيون تقويت برنامه‌هاي صدا و سيما، راه اندازي رشته تخصصي كلام در حوزه اهواز، تقويت طرح هجرت و ساماندهي وضعيت روحانيون مستقر و تدوين طرح مستقيم با هماهنگي حوزه‌هاي علميه و دستگاه‌هاي امنيتي براي ارشاد فريب خوردگان از جمله راه‌كارهاي مبارزه با فرقه‌ها عنوان شد.

گفتني است كميسيون ‌هاي چهارگانه پس از بحث و بررسي موضوعات مطرح شده، نظرات نهائي را جمع بندي كرده و در اجلاسيه رسمي كه روز پنج شنبه برگزار خواهد از سوي رؤساي كميسيون‌ها ارائه خواهد شد..

دومين روز چهارمين اجلاسيه منطقه‌اي جامعه مدرسين فردا دهم ارديبهشت با حضور اعضاي جامعه مدرسين، علماي استانهاي خوزستان، لرستان و كهكيلويه و بويراحمد در اهواز برگزار مي‌شود.