آيت الله اميني در ديدار با دبير شوراي فرهنگ عمومي کشور گفت: رييس جمهور و وزير ارشاد اگر چه نسبت به مسائل فرهنگي حساس هستند اما بايد حساسيت و اهتمام به فرهنگ بيشتر باشد.


عضو جامعه مدرسين افزود: مسائل فرهنگي در کشور اهميت خاصي دارد و يک مساله جزيي‌نيست بلکه بر مسائل اقتصادي و سایر مسائل نيز اولويت دارد.  (خ- 1228)