سلسله های اسلامی در هند

 

 

ردیف نام سلسله نام پادشاه سال
1 غزنویان - (در نواحی خراسان، افغانستان و هند شمالی) ناصر الدوله سبکتکین - (حکمران دست نشانده سامانیان) 977/366
2 غزنویان اسماعیل 997/387
3 غزنویان یمین الدوله محمود 998/388
4 غزنویان جلال الدوله محمد(دوره اول سلطنت) 1031/421
5 غزنویان شهاب الدوله مسعود ازل 1031/421
6 غزنویان جلال الدوله محمد (برای بار دوم) 1041/432
7 غزنویان شهاب الدوله مودود 1041/432
8 غزنویان مسعود دوم 1050/441
9 غزنویان بهاء الدوله علی 1050/441
10 غزنویان عز الدوله عبد الرشید 1050/441
11 غزنویان قوام الدوله طغرل؛ غاصب سلطنت 1053/444
12 غزنویان جمال الدوله فرخزاد 1053/444
13 غزنویان ظهیر الدوله ابراهیم 1059/451
14 غزنویان علاء الدوله مسعود سوم 1099/492
15 غزنویان کمال الدوله شیرزاد 1115/508
16 غزنویان سلطان الدوله ارسلان شاه 1115/509
17 غوریان (شاخه اصلی در غور و سپس در غزنه) محمد بن سوری (؟)
18 غوریان ابوعلی 1011/401
19 غوریان شیث (؟)
20 غوریان عباس (؟)
21 غوریان محمد (؟)
22 غوریان قطب الدین حسن (؟)
23 غوریان عز الدین حسین 1100/493
24 غوریان سیف الدین سوری 1146/540
25 غوریان بهاء الدین سام اول 1149/544
26 غوریان سیف الدین محمد 1161/556
27 غوریان غیاث الدین محمد 1163/558
28 غوریان شهاب الدین یا معز الدین محمد - (از 1173/569 در غزنه حکومت داشت) 1203/599
29 غوریان غیاث الدین محمود 1206/602
30 غوریان بهاء الدین سام دوم 1212/609
31 غوریان علاء الدین اتسز 1213/610
32 سلاطین دهلی(شمال هند) - شاهان معزی یا غلام شاهان یا سلاطین مملوک قطب الدین ایبک 1206/602
33 شاهان معزی آرام شاه 1210/607
34 شاهان معزی شمس الدین ایلتتمش 1211/607
35 شاهان معزی رکن الدین فیروزشاه اول 1236/633
36 شاهان معزی جلالة‌الدین رضیه بیگم 1236/634
37 شاهان معزی معز الدین بهرام شاه 1240/637
38 شاهان معزی علاء الدین مسعود شاه 1242/639
39 شاهان معزی ناصر الدین محمود شاه اول 1246/644
40 شاهان معزی غیاث الدین بلبن 1266/664
41 شاهان معزی معز الدین کیقباد 1287/686
42 شاهان معزی شمس الدین کیومرث 1290/689
43 سلاطین خلجی جلال الدین فیروز شاه دوم 1290/689
44 سلاطین خلجی رکن الدین ابراهیم شاه اول 1296/695
45 سلاطین خلجی علاء الدین محمد شاه اول 1296/695
46 سلاطین خلجی شهاب الدین عمرشاه 1316/715
47 سلاطین خلجی قطب الدین مبارکشاه 1316/716
48 سلاطین خلجی ناصرالدین خسروشاه، غاصب سلطنت 1320/720
49 تغلقیه غیاث الدین تغلق شاه اول 1320/720
50 تغلقیه غیاث الدین محمد شاه دوم 1325/725
51 تغلقیه محمود 1351/752
52 تغلقیه فیروزشاه سوم 1351/752
53 تغلقیه غیاث الدین تغلق شاه دوم 1388/790
54 تغلقیه ابوبکرشاه 1389/791
55 تغلقیه ناصرالدین محمد شاه سوم 1390/792
56 تغلقیه علاء الدین سکندرشاه اول 1393/795
57 تغلقیه ناصرالدین محمود شاه دوم - (دوره اول سلطنت) 1393/795
58 تغلقیه نصرت شاه(با محمود شاه دوم بر سر قدرت مشاجره داشت) 1395/797
59 تغلقیه محمود شاه دوم (برای بار دوم) 1399/801
61 تغلقیه دولت خان لودی 14-1413/17-816
61 سلسله سادات خضرخان 1414/817
62 سلسله سادات معز الدین مبارکشاه دوم 1421/824
63 سلسله سادات محمد شاه چهارم 1435/838
64 سلسله سادات علاء الدین عالم شاه 51-1446/55-849
65 شاهان مغول هند ظهرالدین بابر 1526/932
66 شاهان مغول هند ناصرالدین همایون(دوره اول سلطنت) 1530/937
67 شاهان مغول هند سلاطین سوری دهلی 55-1540/62-947
68 شاهان مغول هند همایون (برای بار دوم) 1555/962
69 شاهان مغول هند جلال الدین اکبر اول 1556/963
70 شاهان مغول هند نورالدین جهانگیر 1605/1014
71 شاهان مغول هند داروبخش 1627/1037
72 شاهان مغول هند شهاب الدین شاه جهان اول 1628/1037
73 شاهان مغول هند مرادبخش(در گجرات) 1657/1068
74 شاهان مغول هند شاه شجاع - (تا سال 1660-1070 در بنگاله) 1657/1068
75 شاهان مغول هند محی الدین اورنگ زیب عالمگیر اول 1658/1068
76 شاهان مغول هند اعظم شاه 1707/1118
77 شاهان مغول هند کام بخش (در دکن) 1707/1119
78 شاهان مغول هند شاه عالم اول ببادر شاه اول 1707/1119
79 شاهان مغول هند اعظم الشأن 1713/1124
80 شاهان مغول هند معزالدین جهاندار 1713/1124
81 شاهان مغول هند فرخ سیر 1713/1124
82 شاهان مغول هند شمس الدین رفیع الدرجات 1719/1131